top of page

בניה ירוקה

 שמירה על ערכי הסביבה והשתלבות בנוף הם שני הערכים המובילים בבנייה ירוקה. בבית הזה השתמשנו בחומרים אורגניים, טבעיים ומקומיים. התכנון מאפשר ניצול מקסימלי של אנרגיה ובידוד, בעזרת קירות בוץ, גג קל ושלד עץ.

bottom of page